Eyebrow Wax.............................................$$16

Eyebrow & Lip Wax....................................$22

Lip Wax.......................................................$10

Lip & Chin Wax..........................................$18

Chin Wax....................................................$10

Cheek Wax..................................................$15

Nose Wax....................................................$ 8

Full Face Wax..............................................$40

Underarm Wax............................................$20

Chest Wax...................................................$35

Back Wax....................................................$40

Half Arm Wax..............................................$35

Full Arm Wax...............................................$65

Half Leg Wax...............................................$45

Full Leg Wax................................................$65

Bikini Wax...................................................$30

Brazilian Wax Full (women only).................$65

Brazilian Wax Maintenance (women only)..$55